نمونه قرارداد مشارکت در ساخت کیش ایر کیش آنلاین مناطق آزاد کیش هتل 5 ستاره جزیره کیش هتل ترنج کیش کيش شخصيت کيش مهر کيش هتل برج مسکونی پارسیس کیش لیست برج های مسکونی کیش

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 

قرارداد مشارکت مدنی ذیل مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی که عبارتست از :

ماده 10 قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ
است .

بنا بتوافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج الزم ) که با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طفین ذیل الذکر انقعاد یافته ( فی
مابین :

 

که در این قرارداد به اختصار » عامل « نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج
الزم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند .

ماده 1 – موضوع قرارداد عبارتست از مشارکت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویاً جهت …
ماده 2 – تابعیت این مشارکت مدنی ایرانی است .

ماده 3 – مرکز اصلی این مشارکت مدنی در تهران است به نشانی : خیابان ……………..
ماده 4 – مدت این مشارکت مدنی از تاریخ ………….. ماه یکهزار و سیصد و………… 13

شمسی بمدت ………… سال تمام خورشیدی ) معادل ………… ماه کامل شمسی ( است .

 

 

ماده 5 -سرمایه این مشارکت مدنی مبلغ ……………………… ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه ومتساویاً از طرف مشارکت کنندگان
مرقوم تأدیه و پرداخت گردیده است .

 

ماده 6 – مدیر داخلی این مشارکت مدنی شخص عامل بالمباشره می باشد که اعمال مدیریت عامل اعم از مدیریت یا اشتغال و غیره
رایگان و مجانی می باشد .

ماده 7 -مالک تمام شش دانگ :

ملکی و تصرفی خود واقع در مرکز اصلی این مشارکت مدنی را بدون دریافت هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین:حق کسب ، پیشه
یا تجارت و سرقفی یا صنفی در اختیار استفاده این مشارکت مدنی بمدت فوق قرار داده است .

 

 

املاک نامی کیش

برای کسب اطلاع بیشتر بای مشارکت در ساخت زمینهای مسکونی و تجاری و خدماتی کیش

با ما در تماس باشید

09347698338

 

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

کیش ایر

کیش آنلاین

مناطق آزاد کیش

هتل 5 ستاره جزیره کیش

هتل ترنج کیش

کيش شخصيت

کيش مهر

کيش هتل

برج مسکونی پارسیس کیش

لیست برج های مسکونی کیش

بازدیدها: 310

پاسخگوی شما هستیم
Send via WhatsApp