اخبار

نمونه قرارداد اجاره نامه عمومی

نمونه قرارداد اجاره نامه عمومی ماده 1 – طرفين قرارداد 1-1 موجر/ موجرین               فرزند به شماره شناسنامه                           صادره از                   كد ملي                   متولد               ساكن                                                                                                                                                                             تلفن                       با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                       فرزند                     به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب 1-2 مستاجر/مستاجرین                             فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                 كد ملي                   متولد                   ساكن                                                                                                                                                                                تلفن با وكالت…

مشخصات تكميلي

سوله های صنعتی و انبار در کیش

سوله های صنعتی و انبار در کیش به منظور تمركز فعاليت هاي صنعتي، در حال حاضر شش شهرك صنعتي در كيش شكل گرفته است. بخش قابل توجه اين شهرك ها به سرمايه گذاران تحويل شده وتعداد زيادي از واحد هاي مستقر در اين مجموعه ها نيز به مرحله بهره برداري رسيده اندتمركز واحد هاي توليدي…

مشخصات تكميلي

برجهای مسکونی دوقلوی کیش

درباره برجهای مسکونی دوقلوی کیش برج های دوقلوی کیش بلندترین بناهای جزیره ی زیبای کیش است که در نزدیک ترین فاصله با ساحل مرجانی، طراحی و بر استوارترین سازه مطابق با پیشرفته ترین استانداردهای جهانی توسط شرکت انبوه سازان همای تهران بنا شده است. هر برج در 24 طبقه، دارای 3 بال است و در زمینی…

مشخصات تكميلي

برجهای مسکونی سینا کیش

برجهای مسکونی سینا کیش ، برج های مسکونی سینا کیش در بهترین منطقه کیش (شهرک صدف) ، شـــامل دو برج 11 طبقه مسکونی ، که هر یک دارای 100 واحد 58 تا 81 مــتری می باشد،بنا شده است. حجم بتن مورد استفاده در این پروژه 12000 متر مکعب و آرماتور مصرفی آن بالغ بر 1500…

مشخصات تكميلي
1 2 3 4